ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראשון לציון, ניתן ביום 15.12.2016 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש כתב שיפוי מיזם תכנית.   

 

 

המערערת הגישה ערעור כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, אשר פסק כי בסמכות ועדה מקומית לדרוש מיזם תוכנית להפקיד כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965  (להלן: "החוק") כתנאי למתן תוקף לתכנית.

בית המשפט העליון קיבל את טענות המערערת וביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

בפסק הדין נקבע כדלקמן:

עקרון חוקיות המנהל קובע, כי הרשות המנהלית רשאית ומוסמכת לעשות רק את אותן פעולות שהחוק הסמיך אותה לעשותן. על כן, כל חיוב כספי שמטילה הרשות על האזרח חייב להיות מכוח חוק או על פיו.

הטלת נטל תשלום הפיצויים על פי סעיף 197 לחוק על הוועדה המקומית בגין פגיעה במקרקעין שנגרמת על ידי כל סוגי התכניות גרמה לכך, שוועדות תכנון העבירו את הנטל הזה אל יזמי התכנית. מדובר בפרקטיקה של הסכמי שיפוי, שבהם מתחייב היזם לשפות את הועדה המקומית על חיוביה העתידיים בגין תביעות הפיצוי.

לא נמצאה בדין הוראה, המסמיכה את הועדה המקומית לחייב את היזם בתשלום כגון דא, לכן אין הועדה המקומית רשאית לעשות כן. החובה המוטלת בסעיף 197 לחוק על הוועדה המקומית, קרי, החובה לפצות את הנפגעים מהתכנית, היא חובה מוחלטת שלא ניתן להתנות עליה.

ההחלטה להעביר את החיוב בתשלום הפיצויים ליזם כמוה כהטלת מס ללא צו מפורש של המחוקק ולפיכך הוועדה המקומית לא הייתה רשאית לדרוש מיזמי התכנית כתב שיפוי.

 

 
חזרה