עת"מ (ת"א) 2295-05-14‏ י. לרר (הנדסה) בע"מ נ' ועדת המכרזים של נתיבי ישראל, ניתן ביום 24.7.14 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו

עיקרי פסק-הדין:

בנסיבות העתירה המיוחדות, פסל בית-המשפט את החלטת ועדת המכרזים שלא לדון בהצעת העותרת במכרז בשל כך שהערבות הוחזרה לה

 

העותרת הגישה עתירה לפסילת המשיבה 3, שהוכרזה כזוכה במכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות בניה להקמת תחנת רכבת בכרמיאל.

בעקבות העתירה, נפסלה הצעת המשיבה 3. ועדת המכרזים קבעה כי בשל העובדה שהערבות הבנקאית הוחזרה לעותרת, שהייתה המציעה שהצעתה שניה, מבלי שהעותרת הגישה ערבות חדשה או האריכה את הערבות הקודמת, הפרה העותרת את תנאי המכרז ולכן לא ניתן להעביר לה את הזכייה. בנוסף קבעה ועדת המכרזים, שעם החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז, פוקעות כל ההצעות שהוגשו ולכן לא ניתן לראות בערבות של העותרת כתקפה.

לפיכך החליטה ועדת המכרזים כי יש לצאת למכרז חדש.

לאחר החלטה זו של ועדת המכרזים, פנתה העותרת לבית-המשפט וטענה כי אין הצדקה למכרז חדש וכי יש לקבוע אותה כזוכה.

בית-המשפט קבע, כי מכיוון שבעתירה ברור היה שהעותרת מכוונת לזכייתה במכרז, ושרק בשל הדיון בעתירה נפסלה הצעת המשיבה 3 הזוכה המקורית במכרז, לא היה מקום למנוע מהעותרת את האפשרות לזכות במכרז רק בשל פגם טכני לכאורה של החזרת הערבות לידי העותרת.

בענייננו מדובר במציעה שהערבות הוחזרה לה על-ידי עורך המכרז על יסוד הנחה, שלימים התבררה כהנחה מוטעית לפיה לא זכתה במכרז וזאת בשונה ממציע שביקש מיוזמתו את השבת הערבות, שאז נתפס מציע זה כמי שוויתר על זכותו לטעון לזכייה במכרז.

אף תחושת הצדק מובילה למסקנה, כי יש להעדיף את החזרת ההצעה של העותרת לדיון בועדה לעומת ביטולו של המכרז ופרסום מכרז חדש.

לפיכך הורה בית-המשפט על החזרת הדיון לועדת המכרזים, כדי לבחון את עמידת העותרת בתנאי הסף, ולקבוע כי זכתה במכרז ככל שעמדה בתנאיו.

על העותרת להמציא ערבות חדשה לידי המשיבות.

 
חזרה