חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013 מועד קבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית בסמוך לבחירות לראשות עיריה

עיקרי התיקון לפקודת העיריות:

ביום 28.11.13 פורסם החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013, המתייחס למועד קבלת החלטת הרשות המקומית בדבר הטלת ארנונה כללית, בסמיכות לעריכת בחירות לראשות העירייה.

 

התיקון קובע, כי ברשות שבה התקיימו בחירות לראש העירייה בתקופה החל מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שקדמה לשנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה, תתקבל החלטת המועצה על הטלת ארנונה כללית לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת כהונתו של ראש העירייה הנבחר.

תחילת תוקפה של החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית שהתקבלה תהיה 1 בינואר של שנת הכספים לגביה התקבלה.

התיקון מוסיף וקובע, כי אם אזור מסוים, שלא הייתה בו קודם רשות מקומית אחרת, הפך לעירייה לפי הכרזת שר הפנים במסגרת סמכותו לפי פקודת העיריות, כי אז תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לעניין שנת הכספים שבה הוכרזה העירייה, לא יאוחר משישים ימים ממועד כינון המועצה של אותה עירייה.

 

ההודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם העיריה, ומועדי תשלומה, עד 15 ימים לאחר קבלת ההחלטה.

 

תיקון זה הוחל גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, באמצעות תיקון פקודת המועצות המקומיות.

 

פורסם בספר החוקים 2415, ביום 28.11.13.

 
חזרה