חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013, פורסם ביום 21.10.13

עיקרי התיקון:

הזכות לקבלת מידע לפי חוק גם מהתאחדות ומאיגוד ספורט בתנאים מסוימים.  

ביום 21.10.13 פורסם תיקון לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, לפיו כ"רשות ציבורית" לצורך קבלת מידע, ייחשבו גם התאחדות ואיגוד כהגדרתם לפי סעיף 9ב לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, כלומר התאחדות ואיגוד ספורט המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב או לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, שמחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מליון וחצי ש"ח.

התיקון לחוק מחריג קבלת מידע בכל הקשור לזהות תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה, שלא קיימת חובה לגלותו לפי דין.

תיקון זה ייכנס לתוקף 90 ימים מפרסומו.

פורסם בס"ח 2409, 21.10.13.

 
חזרה