חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 (תיקון מס' 15)

 

עיקרי התיקון:

ביטול "חוק נהרי" - חובת השתתפות רשות החינוך המקומית בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה.

 

פורסם תיקון לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953 (סעיף 11א), המבטל את החובה שהוטלה בעבר על רשות חינוך מקומית להשתתף בתקציב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציב מוסדות חינוך רשמיים הפועלים בתחומה.

לפי הנוסח החדש, רשות חינוך מקומית, רשאית, אך אינה חייבת, לקבוע שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה.

רשות החינוך הוסמכה לקבוע, שהשתתפות זו, ככל שיוחלט עליה, תיעשה, כולה או חלקה בכסף או בשווה כסף, כגון באמצעות העסקת עובדים.

בתיקון קיימת הוראת מעבר לעניין המשך תקצוב מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים בשנת הלימודים התשע"ד (סעיף 3 בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 פורסם ביום 5.8.13).

פורסם בס"ח 2405, 5.8.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חזרה