עת"מ (נצ') 16477-06-13 עבוד נ' מ.מ מג'אר ואח', ניתן ביום 23.7.13 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

אין פסול בתנאי במכרז הקובע עדיפות לתושב מקומי.

 

העתירה נסובה סביב השאלה, אם רשאית רשות מקומית ליתן עדיפות במכרז להצעה של מציע שהינו תושב המתגורר בתחומה.

העתירה נדחתה ונפסק כי עקרון השוויון הוא אכן עקרון מנחה בקיום מכרזים, ואולם לצד עקרון זה קיימים ערכים ומטרות מוגנים נוספים אותם רשאית הרשות המקומית לשקול, כגון התקשרות אופטימלית מן הפן הכלכלי, שמירת טוהר המידות וכו'.

תנאי המעניק העדפה כאמור יש לבחון בראיה רחבה, תוך בחינת תפקידן של הרשויות המקומיות.

רשות מקומית אמונה על קידום ענייניהם הכלכליים של תושביה, לרבות קידום אפשרות תעסוקתם.

לכן, העדפת תושב מקומי בשיעור מתון - כדי לסייע לרווחת תושבי הרשות - אינה בגדר תנאי פסול במכרז.

אין באמור כדי לגרוע מן הצורך לבחון כל מקרה לגופו, כדי למנוע מצב שבו ההעדפה לתושב יוצרת פגיעה בטוהר המידות.

עוד פסק בית-המשפט שהשתתפות העותר במכרז, חרף הפגם שנפל בו לדעתו, מלמדת על הסכמת העותר לתנאי המכרז כפי שהם, ומשלא פעל העותר נגד תנאי זה במועד, הרי שהוא מנוע מלטעון כנגדו לאחר קבלת תוצאות המכרז.

 
חזרה