תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"ב-2011

עיקרי התיקון לתקנות:

שונתה הגדרת "בריכה פרטית" לצורך בקשת היתר בניה, כך שבריכה פרטית תיחשב ככזו המיועדת לשימוש של עד 3 יחידות דיור או אירוח.

 

ביום 25.11.11 ייכנס לתוקפו תיקון להגדרת "בריכה פרטית" בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, כך שבמקום ההגדרה הנוכחית, תוגדר בריכה פרטית כ"בריכת שחייה המיועדת לשימושם של לא יותר משלוש יחידות דיור או שלוש יחידות אירוח."

ההגדרה החדשה תחול על כל בקשה להיתר בניה שהוגשה החל מיום כניסת התיקון לתקנות לתוקף. 
 
חזרה