צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), תשע"א- 2011 וצו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשע"א- 2011, פורסם ביום 26.9.2011

עיקרי התיקון:

ביום 26.10.2011 ייכנס לתוקף תיקון לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א- 1950 ולצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958, לפיו במועצה אשר מספר תושביה עולה על עשרים אלף, יושוו הסכומים הרלוונטיים לקביעת סוגי המכרז לאלו הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

 

השוואת סכומי המכרזים לאלו החלים על עירייה נועדו להקל על המועצות המקומיות והאזוריות אשר בשל ריבוי האוכלוסייה במועצות אלו נוצר צורך לביצוע עבודות רב יותר מבעבר, כך שלמעשה לאחר התיקון יעלה מספר ההתקשרויות הפטורות ממכרז ו/או באמצעות מכרז זוטא.

התיקון אשר תחילתו ביום 26.10.2012 קובע כי מועצה אשר מספר התושבים בה, לפי הרישום המופיע במרשם האוכלוסין, עולה על עשרים אלף תתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה כמפורט להלן: 

א)    אם סכום ההתקשרות אינו עולה על 137,400 ₪- בפטור ממכרז.

ב)    אם סכום ההתקשרות עולה על 137,000 ש"ח אך אינו על 671,400 ₪- במכרז זוטא.

יצוין כי הסכומים שלעיל מעודכנים ליום 15.8.11 ומתעדכנים מידי חודש בהתאם למדד המחירים לצרכן.

תיקון פורסם בקובץ התקנות 7035 מיום 26.9.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חזרה